• SangkasiThai.com ผู้ผลิตแผ่นสังกะสี
  • สังกะสีมุงหลังคา
เมทัลชีท

สินค้าแนะนำ

  แผ่นสังกะสีลูกฟูกลอนเหลี่ยม ตรา ...

แผ่นสังกะสีลูกฟูก ลอนเล็ก ตรา 1 เค  แผ่นสังกะสีลูกฟูก ลอนเล็ก ตรา 1 มงกุฎ
แผ่นสังกะสีลูกฟูก ลอนใหญ่ ตรา 1 เค    แผ่นสังกระสีลูกฟูก ลอนใหญ่ ตรา 1 มง

ผลงานที่ผ่านมา

ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกรผ...

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประเทศอินโดนีเซีย ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตและการติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่
สร้างเครื่องจักรที่ประเทศฟิลิปปินส์ สร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี และให้ความช่ว
ติดตั้งแผ่นสังกะสีภายในอาคาร ติดตั้งแผ่นสังกะสีแผ่นลอน W-88 (W 600) แบบพิเศษที่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้

ผู้ผลิตแผ่นสังกะสี

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 16 ไร่เศษ ด้วยเงินทุน ที่ได้จดทะเบียนไป จำนวน 7.5 ล้าน

บาท และเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2503 เปิดการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี โดยทำการผลิตได้ปีละประมาณ 800 ตัน

ต่อเดือน และในปีต่อมา ได้ทำการผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นอีกเป็น ปีละจำนวน 4,000ตันต่อเดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้

ทำการเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเป็น จำนวนที่ได้ทั้งหมด 10,000 ตันต่อเดือน

 

ในปี พ.ศ. 2507 บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้เปิดการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีหน้าเดียว และต่อมาในปี พ.ศ. 2532

บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ปรับปรุงการผลิตแผ่นเหล็ก ชุบสังกะสีที่เคลือบสีหน้าเดียว และทำเป็นการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

เคลือบสีสองหน้า และในปี พ.ศ. 2531 บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ทำการขยายกิจการขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เพื่อจะขยายคลังพัสดุสำเร็จรูป ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น

 

ปัจจุบันนี้ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จากจำนวน 7.5 ล้านบาท เป็นจำนวน 60 ล้านบาท และจาก

พนักงานจำนวน 179 คน เพิ่มเป็น 300 คน และนอกจากนี้ ทางบริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ตระหนักดีว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

จำนวน30 ปี ปัจจัยสำคัญทำให้ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด ได้ประสบความสำเร็จ ก็คือ การที่ทำให้พนักงานของบริษัท สังกะสีไทย

จำกัด ร่วมแรงร่วมใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งทางบริษัท สังกะสีไทย จำกัด ก็มิได้มองข้าม บุคลากรเหล่านี้

ไปเลย ดังนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของ บริษัท สังกะสีไทย จำกัด  ทุกคน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในการที่จะจัดทำที่พักอาศัย และยังได้จัด ให้มีการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้าน โรงครัวของบริษัท ที่อยู่ภายใต้ของ

คอนโดที่พักอาศัย คอนโดนี้ มีชื่อว่า อาคาร บุญถม เย็นมะโนช ที่เป็นประธานของบริษัท สังกะสีไทย จำกัด คนแรก คอนโดที่พักนี้

จะอยู่ติดกับบริษัท สังกะสีไทย จำกัด และโรงงานมากเพียงไม่ถึง 500 เมตร

 

 

 

 

ปรัชญาในการผลิต

บริษัท สังกะสีไทย จำกัดผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ภายใต้เครื่องหมายการค้า สังกะสีตรา 3 มงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และเรียกว่าแผ่นสังกะสี เพื่อบริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน ด้วยจุดมุ่งมั่นที่ว่า แผ่นสังกะสีทุกชนิดต้องมีความแข็งแรง ติดตั้งง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความสะดวกสบายต่อการใช้งานทุกชนิดด้วยราคาย่อมเยา

 

About SangkasiThai

บริษัท สังกะสีไทย จำกัดผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ภายใต้เครื่องหมายการค้า สังกะสีตรา 3 มงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
ดี และเรียกว่าแผ่นสังกะสี เพื่อบริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศที่มี
มาตรฐาน

ด้วยจุดมุ่งมั่นที่ว่า แผ่นสังกะสีทุกชนิดต้องมีความแข็งแรง ติดตั้ง
ง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ
พร้อมทั้งช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความสะดวกสบาย
ต่อการใช้งานทุกชนิดด้วยราคาย่อมเยา

Partners