กระบวนการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสี (Glvanizing iron Line Process)

ในกระบวนการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีนี้ Line Prcess หลักคือ G.I. Line Process มีหน่วยงานที่ Supply แผ่นเหล็กให้ตามขนาดที่ต้องการขนาดต่าง

ก็คือ “หน่วยตัดแผ่นเหล็ก”หรือเรียกว่า (Sgear Line) เพราะปัจจุบันนี้ แผ่นเหล็กที่เรานำเข้านั้น อยู่ในรูปของ Coil ซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่ 4-10 Tonความยาวตั้งแต่

11,000 fts - 27,000 fts

ฉะนั้นในกระบวนการผลิตขั้นตอน เราจึงต้องนำ Coil แผ่นเหล็กเข้าสู่กระบวนการ “ตัดแผ่นเหล็ก” ให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตามต้องการเสียก่อน ซึ่งในอดีตเมื่อสถาน

ประกอบการของเราเริ่มการผลิตใหม่ ๆ นั้น เรานำเข้าในรูปแบบของแผ่นเหล็กสำเร็จรูปที่ได้ตัดแล้ว โดยผ่านการ package เป็นอย่างดี จึงทำให้ Cost ตัวนี้สูงมาก

ดังนั้นเราจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงการนำเข้า แผ่นเหล็กที่ส่งมาในรูปของ Coil ดังกล่าวซึ่งทำให้เราลด Cost ส่วนนี้ลงได้มาก

เมื่อแผ่นเหล็กจากหน่วย Shear Line ส่งขึ้นสู้หน่วย G.I. Line แล้ว ชิ้นงานที่ได้ป้อนเเข้าไปสู่กระบวนการผลิต จะผ่านบ่อ Pre-treatment ก่อน เพื่อขจัด-

ชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมด จากผิวของแผ่นเหล็กที่เกิดขึ้น อาทิ คราบน้ำที่เกิดจากความชื้นและสนิมเหล็กเป็นต้น แล้วผ่านไปยังบ่อน้ำร้อนเพื่อให้ความร้อนกับผิวแผ่น

ก่อนลงสู่หม้อหลอม ความร้อนในบ่อน้ำร้อนนั้น เราให้ความร้อนด้วย Steam

เมื่อผ่านบ่อน้ำร้อนแล้ว ชิ้นงานก็จะเดินทางลงสู่หม้อหลอมสังกะสี แต่ก่อนที่แผ่นเหล็กจะจุ่มลงสู่สังกะสีหลอมเหลวนั้น ชิ้นงานจะผ่านบ่อน้ำร้อนประสานก่อน

(Flux cox) แล้วจึงเคลื่อนตัวสู่โลหะ สังกะสีหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 450 องศา เรามีกรรมวิธีที่ให้สังกะสีหลอมเหลวนั้นเคลือบสนิมติดแผ่นเหล็กด้วย Coating roll

เราสามารถ Control ความหนาบางของเนื้อสังกะสีที่กำหนด ต่อจากนั้นชิ้นงานก็จะเดินทางสู่ บ่อน้ำเย็น เพื่อลดความร้อนและเดินทางสู่บ่อ Chromic Acid เพื่อ

ทำการ Chromate Coating เคลือบคุมผิวแผ่น ให้การรักษาผิวแผ่น-สดใส-แวววาว อยู่ได้นานแล้วเข้าสู่กระบวนการประทับตราอัตโนมัติ ตรวจคุณภาพ นับจำนวน

สำเร็จเป็นแผ่น G.I.Steet เพื่อจะได้ส่งไปถึงหน่วยงานอื่นต่อไป

 

กระบวนการขึ้นรูปอัดลอนลูกฟูก ( Corruqating Ling Process )

เป็นกระบวนการขึ้นรูปเป็นลอนลูกฟูก ด้วยการนำเอาแผ่น G.I. Steet มาป้อนเข้าสู่เครื่องปั๊มอัดลอนลูกฟูก ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ลูกฟูกชนิดลอนใหญ่ และลูกฟูกชนิดลอนเล็ก เมื่อกระบวนการครั้งนี้แล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ออกมาเป็นแผ่น Finished products

 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี ( Colour Line Process )

Line Process ของการผลิตนี้คือ การนำเอาแผ่น G.I. Shet มาเคลือบสีเข้าอีกชั้นหนึ่งเป็นแผ่นเหล็กอาบสังกะสี เคลือบสีที่มีคุณภาพคงทน สวยงามยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้เรามีการผลิตสีเขียว 2 ด้าน เป็นหลักใหญ่ ส่วนการผลิตสีแดงด้านเดียวนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ตัวรองลงมา ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะว่า Demand ของตลาดนั้น ความนิยม ความต้องการ ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ สังกะสีเคลือบสีเขียวมีมากกว่าสีแดงนั่นเอง และเมื่อคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ของสินค้าที่เราได้ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายแล้ว ทั้งสีเขียวและสีแดง รวมกันจะอยู่ในเกณฑ์ 20 เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

ขั้นตอนการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี (Step of Colour Line Process )

 

1. สีเขียว เรานำแผ่น G.I. Sheet ป้อนเข้าสู่ Colour roll coating เพื่อทำการ Coat  สีให้ติดกับผิวแผ่นด้านบนก่อน แล้วแผ่นชิ้นงานจะเดินทางลงเข้าสู่ตู้อบ ผ่านการอบให้แห้ง เสร็จแล้วแผ่นชิ้นงานจะเดินทางตามสายงาน (Mechanical belt Conveyer) ไปจนถึงจุด Stamper ทำการประทับตราด้วยเครื่องอัตโนมัติ แล้วจึงเดินทางต่อไปจนถึง Backroller เพื่อที่จะทำการเคลือบสีอีกด้านหนึ่ง ซึ่งด้านนี้เราทำการ Coating แบบ Two Coat กล่าวคือ ใช้ Colour Coater 2 จุด 2 ตัว ทำการเคลือบสี 2 ครั้งนั่นเอง ต่อจากนั้นแผ่นชิ้นงานก็เดินทางเข้าสู่ตู้อบอีกครั้งหนึ่ง ทำการอบสีให้แห้งสนิทติดแน่นกับผิวแผ่นแล้วเคลื่อนตัวสู่โต๊ะตรวจคุณภาพตรวจนับจำนวน เป็นอันเสร็จขั้นตอนของกระบวนการการผลิตแผ่นสังกะสีเคลือบสีเขียว

 

2.  สีแดง กรรมวิธีในการผลิตก็เช่นเดียวกันกับการผลิตสีเขียว ผิดกันแต่ว่าเรา Coat สีลงบนแผ่นผลิตภัณฑ์เพียงด้านเดียวเท่านั้น และก็เป็นแบบ Two coat เช่นกัน

 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสีนี้  เรานำไปขึ้นรูปเป็นลอนลูกฟูก  3  ชนิด  คือ

1.   ชนิดลูกฟูกลอนเหลี่ยม

2.   ชนิดลูกฟูกลอนใหญ่

3.   ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก

ผลิตภัณฑ์ ที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วทุกชนิดจะนำส่งเข้าสู้คลังพัสดุสำเร็จรูป เพื่อรอการจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดทั่วไป

 

แผ่นเหล็กอาบสังกะสี

 

ถ้าจะเอ่ยคำว่า  “แผ่นเหล็กอาบสังกะสี”   แล้วล่ะก็คงมีคนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ยิน ได้ฟัง   ได้รู้  ได้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร?  จะมีก็แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ด่าน “ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” กับฝ่ายผู้ประกอบการ   “การผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสี”  เท่านั้น ที่คุ้นเคยกับคำ ๆ นี้ จริง ๆ แล้ว แผ่นเหล็กอาบสังกะสี นั้นก็คือ “สังกะสี” ที่คนทั่ว ๆ ไปรู้จักและเรียกขานกันมาช้านานนั่นเอง

 

เหตุใดจึงเรียกว่า  “แผ่นเหล็กอาบสังกะสี”

 

ที่มาของการเรียกว่า “แผ่นเหล็กอาบสังกะสี” นั้น มาจากขบวนการผลิตที่แท้จริง ตามลักษณะของโลหะหลักที่นำมาประกอบการผลิต นั่นคือ แผ่นเหล็กเหนียว และสังกะสีบริสุทธิ์ 99.995%

 

ทำไมจึงนำโลหะ 2 ชนิดนี้มาใช้ร่วมกัน

 

ด้วยคุณลักษณะที่ต่างกัน และเอื้ออำนวยต่อกันได้เมื่อนำมาใช้ประกอบการผลิตร่วมกัน จึงมีคนผู้ประเสริฐเลิศปัญญา คิดค้นกรรมวิธีการผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีนี้ขึ้นมากให้ประชากรโลกได้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

 

โลหะ   2   ชนิดนี้ มีคุณลักษณะต่างกันและเอื้ออำนวยต่อกันอย่างไร

 

1. แผ่นเหล็ก เป็นโลหะชนิดที่มีความเข้มแข็ง ความเหนียว สามารถนำมารีดให้เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง ตามความต้องการได้ แต่ไม่มีสมรรถนะในการป้องกันความเปียกชื้น อากาศธาตุ สารเคมีชนิดต่าง ๆ ได้ จะเกิดเป็นสนิมเหล็กทันทีที่มีความชื้น อากาศธาตุ ไอระเหยของสารเคมีลามเลียเข้าไปจนถึงตัวของมัน และผุกร่อนในที่สุด

 

2.   สังกะสี เป็นโลหะที่มีความแข็ง ทนต่อความเปียกชื้น ทนต่ออากาศธาตุ และสารเคมียังมีอีกหลายชนิดที่เจือจางในอากาศ แต่ในความแข็งของสังกะสีนั้น มีความเปราะบางสูงไม่สามารถถนำมารีดให้เป็นแผ่นได้

จากคุณลักษณะทั้ง  2  ชนิด ดังกล่าว  จึงมีการคิดสร้างสรร นำคุณลักษณะของโลหะทั้ง  2  ชนิดมารวมในขบวนการผลิตร่วมกัน นั่นคือ นำเอาแผ่นเหล็กเหนียวมาอาบสังกะสีที่หลอมเหลวแล้ว ให้แนบสนิทติดเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่หลุดล่อน แล้วส่งต่อกระบวนการผลิตอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ใช้เป็นประโยชน์ ต่อมนุษย์ชาติหลากหลายประการนั่นเอง

 

เหตุนี้เราจึงเรียกผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ของเราเสียใหม่ให้ถูกต้องว่า “แผ่นเหล็กอาบสังกะสี”

 

ที่มาของโลหะหลัก (Permanent of Suipplier Metal)

 

1. แผ่นเหล็ก (Black sheet) นำเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้ผลิตแผ่นเหล็ก คู่ค้าคู่สัญญาหลักคือ Kawasaki steel,Nippon steel,Sumitomo steel จากประเทศญี่ปุ่น

 

2. สังกะสีบริสุทธิ์ (Zinc) จากผู้ผลิตภายในประเทศนั้นเอง คือ บริษัท “ผาแดงอินดัสตรี้”  ที่มีสถานประกอบการดำเนินการผลิตอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก